Nuõrttsäämas

Keskiviikko klo 16.03

 • 56 min
 • ei kuunneltavissa

Koltansaamenkielinen ajankohtaisohjelma.

Lähetykset

 • ke 10.4.2013 16.03 • Yle Sámi Radio

Jaksot

 • Âʹvvel nuõrttsääʹm ǩiõllpieʹzzest Peʹssrest lie ââʹn õhttsa kutt päärna. Peʹsser -ǩiõllpieʹzz hoiʹddjeei Pirjo Lotvonen mieʹldd ääiʹj lie mottjam jiânnai, ko õinn nuõrab nuõrttsäʹmmla haaʹlee siʹjji päärnaid sääʹmǩiõllsaž pirrõõzz. Kuuitâǥ tän ääiʹjest lie jiânnai ǩiõlteʹmes puõlvvõõǥǥ.

 • Keväjääuʹrneǩ Terhi Harju lij vuõssmõs čõõuč ääiʹj viikkâm suu pääʹrn Ǩiurrâl ǩiõllpeässa.Son ij jiõčč piâssâm päʹrnnpooddstes mättjed sääʹmǩiõl. Son vuäǯǯai muäʹdd čiâss nuõrttsääʹmǩiõl mättʼtõõzz Njeäʹllem škooulâst da mättʼtõõđi ǩiõl vuõrâsooumžen. Teʹl ko son kuuli, što vuârdd vuõssmõs päärna, son tuʹmmji, što äigg mainsted päärnže pâi säämas. Nuʹt son lij tän rajja še tuejjääm. Tuåimteei Sara Wesslin.

 • Õhttõõzz da pirrõõzz tuärjj lij pukin vääžnjumuž äʹšš ǩiõllpiezzjid da ǩiõllpieʹzzi piârjid, čuäʹjat võõrâs pro gradu -tuʹtǩǩummuž nuõrttsaaʹmi ǩiõllpieʹzzin. Tiina-Maaria Laihi Heʹlssen universiteettâst jieʹli tobdstõõttmen suu pro gradu -tuʹtǩǩummuž vääras nuõrttsäʹmmlai ǩiõllpeäʹsstuåimid Aanrest. Suu võõrâs tuʹtǩǩummuš čuäʹjat, što håʹt päärna peäʹsse ǩiõllpieʹzzest jieʹlled sääʹmkulttuur seʹst, feʹrttai siʹjjid leeʹd še jeeʹres vueʹjj, koin jeällted sääʹmǩiõl. Kulddâl suu tuʹtǩǩummuž pirr lääddas. Tuåimteei Sara Wesslin.

 • Saaʹmi ouddoummuvaali vaal-luʹvddkåʹdd tuõttad, što saaʹmi ouddoummuvaalin 2017 leäʹt piijjâm õõut vaalââʹntemvuõđlaž võboršeǩ, Veikko Feodoroff da nâânii Feodorooff saaʹmi ouddoummžen poʹdde 2018-2020 jååutjõž såbbrestes. Veikko Feodoroff jiõčč mušttal Yle Sääʹmjânnma, što leʹčči tän sââʹjest leämmaž siõǥǥ, što nuõrttsäʹmmla leʹčče piâssâm jiõnsted. Tuåimteei Sara Wesslin.

 • Vuõssâârg vaalpuhttõõzzi mieʹldd kuâsttai, što NSR leʹčči täi vaali vaalvuõiʹtti. NSR eeʹttkâʹstt Taaʹrrest leʹddi saaʹmi õhttõõzzid määŋgin vuuʹdin. NSR-beällõõǥǥ vuäzzlaž Márjá-Liissá Partapuoli leäi vaalin võboršeʹǩǩen Nuõrttvuuʹd vaalvuuʹdest da eeʼttkâʹstt Teänjooǥǥ sääʹmõhttõõzz še. Taar sääʹmteʹǧǧvaalin nuõrttsäʹmmla jiõnste še Nuõrttvuuʹd vaalvuuʹd võboršiiʹǩǩid. Partapuoli ehdat, što nuõrttsäʹmmla vueiʹttče altteed jiijjâs õhttõõzz, koon pääiʹǩ peäʹsse vaikkted siʹjjid kuõʹškki aaʹššid. Tuåimteei Sara Wesslin.

 • Paaččjooǥǥ njaaʹlmest jälsteei nuõrttsäʹmmlaž Venke Tørmænen vuârdd, što Taarrest väʹldded puõʹttivuõđâst še nuõrttsäʹmmla lokku. Tørmænen lij tobddâm, što nuõrttsäʹmmlaid õinn čåʹrste Taarrest. Tuåimteei Sara Wesslin. Haastattelu on englanniksi.

 • Ko keväjäuʹrrneǩ Jenna Gauriloff vuõʹlji eeʹjjines Raimo Gauriloffin sokktuʹtǩǩummuškuʹrsse, šõõddi suʹnne äʹlšš čiŋlmõõvvâd õinn jeänab Gauriloff-sooǥǥ historiaaʹje. Jiijjâs sooǥǥ tuʹtǩǩummuž iʹlla pâi hiâlbb, ko ouʹdde vuäitt pueʹtted aaʹššid, koin jie leäkku mainstum ni vooʹps. Tuåimteejen lij Sara Wesslin. Haastattelu on suomeksi.

 • Pauliina Feodoroff vuäǯǯai Lääʹddjânnam valdia kolmm ekksaž čeäʹppneǩ veäʹǩǩtieʹǧǧ. Feodoroff leäi mieʹldd Tiõrv-vuõlttõõzzâst mušttlmen jiijjâs plaani pirr. Tuåimteejen Sara Wesslin.

 • Tiõrv-vuõlttõõzzâst: Pauliina Feodoroff mušttal jiijjâs kolmm ekksaž čeäʹppneǩteäggtõõzz pirr. Unna Junna juätkk puõʹtti neäʹttlest. Tiina Sanila-Aikio da Johanna Suurpää mušttle sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuž pirr. Jenna Gauriloff lij tuʹtǩǩääm jiijjâs sooǥǥ historia. Puäʹđ mieʹldd! Tuåimteejen Sara Wesslin.

 • Sääʹmteʹǧǧ da vuõiggâdvuõttministeria saǥstâʹlle täʹbbe õ.čõhččmannu sääʹmteeʹǧǧlääʹjj äävummuž pirr. Saaǥǥtuõllʼjeei Tiina Sanila-Aikio da vuõiggâdvuõttministeria demokratia-, ǩiõll- da vuâđđvuõiggâdvuõttaaʹšši piisar Johanna Suurpää. Tuåimteejen lij Sara Wesslin. Mainstâʹttmõš lij lääddas da säämas. Haastattelu sekä koltansaameksi että suomeksi.

 • Čeʹvetjäuʹrrneʹǩ Jarno Mäki tuåimmškuõʹđi Nuõrttsäʹmmlaž mošttbaaŋk IT-tuâjjliʹžžen. Mäki veäʹǩǩat ouddmiârkkân sääʹmǩiõl foontiʹvuiʹm da vuõigglookkâmprograammin. Tuåimteejen Sara Wesslin.

 • Jâđđa nelljdpeeiʹv lij mââimõs peiʹvv piijjâd võboršiiʹǩǩid tän čõõuč saaʹmi ouddooumažvaaʹlid. Vaaʹl-luʹvddkååʹdd saaǥǥtuõʼljeei Hanna-Maaria Kiprianoff ij võl mušttal mõõn jiânnai sij lie vuäǯǯam võboršiiʹǩǩid, leâša tuåivv što oummu leʹčči aktiivlânji mieʹldd täin vaaʹlin. Tuåimteejen Sara Wesslin.

Ei tulossa olevia jaksoja

Kuuntele myös

  Muualla Yle.fi:ssä