Nuõrttsäämas

Nuõrttsääʹmǩiõllsaž äiggpoddsaž saaǥǥ

Nuõrttsääʹmǩiõllsaž äiggpoddsaž saaǥǥ. Tuåimteejen Sara Wesslin da Erkki Gauriloff.

Jaksot

 • Nuõrttsäʹmmla lie mââimõš iiʹjjin jeänab âânnškuättam sääʹmpihttsid. Tät kuâsttai sääʹmšõddmõõõžžin, koʹst nuõr lie teävvõõttâm määŋg eunnsaž kuurtid, kååutid da määccǩid. Tän aainâs čeʹvetjääuʹrneǩ Kaisa Vuolukka lij hoʹhssjam ǩiõtt-tuâjaid kuärreeʹl. Vuolukka lij kuärram tiʹlljummšest tän eeʹjj ääiʹj juʹn lååiʹmet sääʹmmääccǩid. Jååʹttep õõutâst tuåimteei Sara Wesslinin tuejjeed peʹsserhiârvid.

 • Čeʹvetjääuʹr nuõrr da ânnjõž ääiʹjest Ruäʹvnjaarǥâst jälsteei Jasmin Semenoff teävââtt jiânnai sääʹmpihhtsid. Niõđ kuurta da kåʹhtt jåʹtte pâi mieʹldd, ko son jåått sääʹmšõddmõõžžin. Ođđ sääʹmpihttâz leʹčči juʹn miõlâst. Tuåimteejen Sara Wesslin.

 • Rääʹsstieʹtti Ritva Kytölä tobdd puârast Sääʹmjânnam raaʹzzid da mõõnnalla ââʹnned tõid ouddmiârkkân čeest. Tuåimteejen Sara Wesslin. Mainstâʹttmõš lij lääddas. Haastattelu on suomeksi.

 • Jieʹlim Čeʹvetjäuʹrr pleässjempääiʹǩest leʹbe tanssilavast säʹmmlai âsstem 30 eeʹjj prääʹzniǩ ääʹjj, ko leäi pappškooul leirr seämma äiʹǧǧ, påʹrǧǧmannust 1979. Mošttjim tõn šuurben da mooččâs päiʹǩǩen. Tuõttvuõđâst tõt jie leämmaš moštt mieʹldd, laaǥǥ ij âânn čääʹcc da šâʹldd leäi čääʹʒʒest temmnam, leša odd äiʹǧǧ lij pueʹttmen Čeʹvetjäuʹrr pleässjempäiʹǩǩ-a.

 • Juätkkjeei sääʹmvaaccruõddâs lij âânn vueiʹnnemnalla Čeʹvetjäuʹrr ǩiõtt-tuâjjčuäjtõõzzâst. Čuäjtõs lij leämmaš äävai jååutjõžpeiʹvv raajast da kannât mõõnnâd ǩiiččad simmna pâʹjjel nellj mettar kokksa juätkkjeei sääʹmvaaccruõddâs. Mainstõõđim Minna Moshnikoff, tän tuâj alttääm ǩiõtt-tuâjjla ouddâl čuäjtõs äävummuš.

 • Pleässjemkrilcc lebe pleässjempäiʹǩǩ lie nåkam pääiʹǩi jooukâst, koin šõʹdde mooštid. Ǩii-ne lij kaunnâm suu jieʹllem rääʹǩǩesvuõtt da nuʹbb mõõntam päänaid tuärram diõtt. Čeʹvetjäuʹrr pleässjempäiʹǩǩ pirr kuullâp Eeva Nykänen vuõssmõs moštt.

 • Pirrõsministeria lij valmštõõllmen väʹlddkååʹddlanji kaallšõs kueʹstelmvuuʹdi loǥstõõǥǥ peeiʹvtõõzz. Jeänmõsân ođđ pääiʹǩ käunnʼje Pâʹjj-Lappi sääʹmvuuʹdest. Peeiʹvteminventâsttmõõžž vuâđald Lääʹddjânnma eʹtǩǩeet õhttsiʹžže 183 väʹlddkååddlanji kaallšõs kueʹstelmvuʹvdded. Väʹlddkååʹddlanji kaallšõs kueʹstelmvuuʹdi lij ehdtuum jeärraz mieʹldd Čeʹvetjääuʹr aassâmkueʹstelm. Siida sääʹmmuʹzei arkeoloog-a Eija Ojanlatva lij leämmaš mieʹldd väʹlddkååʹddlanji kaallšõs kueʹstelmvuuʹdi inventteem tuâjast.

 • Sääʹmǩiõll liinjin lie 12 alttõspäiʹǩǩ da mättʼtõõđid vaʹlljee tän mannust. Sääʹmǩiõll uʹčteeʹl Tauno Ljetoff mieʹldd vaʹlljeem tuejjee mainstõõttâm mâŋŋa.

 • Sääʹmvuudškoouʹlʼjemkõõskõõss-a puk sääʹmǩiõll liinj ǩiõssõʹtte. Tän ǩiđđ aanrõš-, tâʹvv- da nuõrttsääʹmǩiõlid lij ooccâm õhttseʹžže 59 oocci, särnn Sääʹmvuudškoouʹlʼjemkõõskõõss rehttor Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen.

 • Aanrest lie jiânnai säʹmmla neelj riikkâst norrõõttâm ǩiõttʼtõõllâd sääʹm aunnsateʹmes ääʹrb da õhttân jõnn teemmân lij leämmaž še sääʹm ǩiõtt-tuâj. Ruõššjânnam beäʹlnn Sääʹmjânnmest leʹjje õhttsa 15 säʹmmla pueʹttam še seuʹrrjed seminaar da Kuâllõõǥǥ säʹmmlai ǩiõtt-tuâj leʹjje kaaupšemnalla obb konfereens ääiʹj. Kuuitâǥ Ruõššjânnam säʹmmlain lie še jiânnai vaiggâdvuõđ suõjjeed jiijjâs ǩiõtt-tuâjjäʹrbbvuõđ. Sääʹm aktivistt da vaikkteei Valentina Sovkina mušttal jeänab. Sovkina veäʹǩǩti še tuʹlǩǩeei Jevgenij Jushkov. Suännai mainstõõđi tuåimteei Sara Wesslin.

 • Muu miâlast ǩieʹssluõvâsvuõđ seʹrddem evvanpeiʹvv räjja lij aainâs ǩiččlõddâm ärvvai äʹšš, särnn Čeʹvetjäuʹrr škooul rehttor Johanna Nieminen.

 • Mij jieʹllma ǩieʹssluõvâsvuõđ seʹrddem evvanpeiʹvv räjja suåppâd puârast ko ǩiʹđđe lij rospuutto da čâhčča lij mueʹrj äiʹǧǧ, särnn Čeʹvetjäuʹrr škooulpäärna jeäʹnn Heini Wesslin.

Ei tulossa olevia jaksoja

Kuuntele myös

  Muualla Yle.fi:ssä