Hyppää sisältöön

Eduskunnan täysistunto 23.11.2022

ajankohtaisohjelma

Äänestyksiä Lakiehdotuksen II käsittely HaVM 21/2022 vp, HE 99/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (hylky-VL) StVM 24/2022 vp, HE 197/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (VL: §+lausuma) VaVM 28/2022 vp, HE 153/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2023 tuloveroasteikosta ja eräiden tuloverotusta koskevien säännösten muuttamisesta ja kumoamisesta (3 lausumaVL) LaVM 16/2022 vp, HE 7/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta (hylky-VL) Mikäli VaV:n mietintö vuoden 2022 neljännestä lisätalousarviosta HE 242/2022 vp valmistuu tiistaina 22.11., asia on ainoassa käsittelyssä keskiviikkona 23.11. (mahdolliset äänestykset pe 25.11.). Lähetekeskustelu HE 271/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 b §:n muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min) HE 294/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min) HE 295/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min) HE 302/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 3 luvun väliaikaisesta muuttamisesta ja sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min) HE 307/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poikkeusolojen vakuutustakuusta annetun lain muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min) HE 298/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min) HE 305/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja terveydenhuoltolain 60 §:n muuttamisesta sekä erikoissairaanhoitolain 28 ja 29 §:n kumoamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min) HE 296/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhteisvastuutoimenpiteistä kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi Viron kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min) HE 297/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain sekä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min) Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan. Lakiehdotuksen I käsittely YmVM 13/2022 vp, HE 128/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaista etusijaa aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2026 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023—2028 koskevaksi lainsäädännöksi (2 VL:hylky+lausumia) StVM 26/2022 vp, HE 112/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain 2 §:n ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta (2 hylky-VL) TyVM 14/2022 vp, HE 148/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (hylky-VL) Lakiehdotuksen II käsittely StVM 28/2022 vp, HE 235/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsilisälain 7 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (yksim.) MmVM 13/2022 vp, HE 89/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (yksim.) MmVM 14/2022 vp, HE 165/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tiettyjä pinta-ala- ja eläinperusteisia tukia koskeviksi laeiksi (yksim.) MmVM 15/2022 vp, HE 164/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain ja kolttalain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta (yksim.) MmVM 16/2022 vp, HE 166/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023—2027 sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (yksim.) MmVM 17/2022 vp, HE 168/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta (yksim.)​

poistuu 24.11.2023katselukerrat 18 647

Katso myös